سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا بیوسه – شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
منصور مؤمنی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه تهران
محمدرضا حمیدی زاده – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

بزرگترین معضل پروژه های توسعه ملی، تأخیر در فازهای مهندسی، تدارکات و ساخت می باشد و در بسیاری مواقع میزان تأخیر به حدی است که با لحاظ نمودن میزان تورم، توجیه اقتصادی پروژه را زیر سوال می برد؛ این موضوع زمانی مهم تر جلو می کند که وابستگی شدید اقتصاد کشور را به صنعت نفت و گاز و اثر این صنعت در رشد و توسعه کشورمان را در نظر بگیریم. مقاله حاضر با انجام مطالعات کتابخانه ای و پژوهش های میدانی به شناسایی ۱۵۶ عامل در به تأخیر افتادن پروژه های EPC پرداخته. با اعمال نظر خبرگان، این تعداد به ۴۹ عامل تقلیل یافت که عبارتند از: ۱۰ عامل جهت فاز مهندسی، ۱۶ عامل تدارکات و ۲۳ عامل ساخت. این عوامل در قالب پرسشنامه در اختیار جامعه آماری، شامل کارکنان شرکت ملی نفت (کارفرما) و پیمانکاران مجری پروژه ها قرار گرفت. پس از انجام تحلیل های آماری، مؤثرترین عوامل به کمک توزیع دو جمله ای از میان ۴۹ عامل اولیه شناسایی شدند. سپس به ک مک نرم افزار Expert Choice پرسشنامه مقایسات زوجی تهیه شد و بعد از دریافت نظر مسئولین پروژه ها و تحلیل نظر آنها با بهره گیری از روش AHP، اهمیت مؤثرترین عوامل معرفی شده محاسبه و عوامل به ترتیب درجه اثر گذاری معرفی شدند.