سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران رحیم اف – دکترای برنامه ریزی حمل و نقل، استادیار دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگ
عبدالصادق بقال نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آ

چکیده:

یکی از مسئولیت های اصلی هر دولت، تامین محیط زندگی ایمن برای ساکنان آن کشور می باشد. هزینه تصادفاتمنابع هر کشور، چه توسعه یافته چه در حال توسعه را تحتتاثیر قرار می دهد. ضمن آنکه تجربه نشان می دهد که یکی از با صرفه ترین راه های استفاده از سرمایه در بخشراه ها یا حمل و نقل، بکار بردن آن در شناسایی نقاط تصادفخیز و طراحی اقدامات پیشگیرانه مناسباست. برای اینکه دولتها از سطح ایمنی موجود آگاه گردند، باید اطلاعات تصادفات جمع آوری شده و آنها را به گونه ای که بتوان در صورت نیاز تجزیه و تحلیل کرد، نگهداری نمود. در این راستا نیاز به ابزارهایی که توانایی تلفیق پارامترهای مکانی و توصیفی تصادفات و تجزیه و تحلیل آنها را داشته باشند، احساس می شود. سیستم اطلاعات جغرافیاییGISیکی از ابزارهای توانمند و کارا در ارتباط با جمع آوری ,آنالیز و تجزیه و تحلیل اطلاعات تصادفات می باشد که میتواند به عنوان یک ابزار پیشگیرانه, کمک شایانی در جهت تصمیم گیری بهتر و کاهش تصادفات را ارائه نماید. در این مقاله ضمن اشاره به کارهای انجام شده در زمینهی ایمنی جاده و استفاده ازGIS در این زمینه، به بررسی کامل و تحلیل عوامل موثر در تصادفات شهری و تعیین نقاط حادثهخیز و روشهای اولویتبندی آن پرداخته میشود. لذا با بررسی داده های تصادفات و نظرات کارشناسان ترافیک، اصلی ترین معیارهای رخداد تصادفات شناخته شده و وزن دهی این معیارها با استفاده از روش های تحلیلی مقایسه ای صورت گرفته است