سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

موسی رسولی – دانشجوی دکتری علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا
محمدرضا فتاحی مقدم – دانشیار علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
ذبیح اله زمانی – دانشیار علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی عبادی – استادیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

در این تحقیق زمان گلدهی و برخی صفات رویشی، خشک میوه و مغز بادام در جمعیت F1 شامل ۷۲ نتاج حاصل از تلاقی F در این تحقیق زمان گلدهی و برخی صفات رویشی، خشک میوه و مغز بادام در جمعیت ۱ رقم های ’تونو‘ (میان گل) و ’شاهرود ۱۲ ‘ دیرگل مورد ارزیابی قرار گرفت. از روش تجزیه تفرق توده ای تغییر یافته با استفاده از ۸۷ نشانگر ریز ماهواره هسته ای و ۵ نشانگر ریزماهواره کلروپلاستی برای شناسایی نشانگرهای همبسته با زمان گلدهی در دانهال های مختلف انتخاب شده و نهایتا کل جمعیت، استفاده شد. نتایج نشان داد که توارث زمان گلدهی در نتاج ارزیابی شده به صورت کمی می باشد. نتایج نشان داد که دو مکان ریز ماهواره CPPCT-008 و EPPCU-2584 با زمان دیر گلدهی همبسته بودند. پس از تهیه نقشه ژنتیکی جمعیت مورد بررسی، تجزیه QTL برای زمان گلدهی و برخی صفات مهم رویشی، خشک میوه و مغز انجام شد. نتایج تجزیه QTL نشان داد که مکان UDP-97403 به میزان ۴ و ۰ سانتی مورگان به ترتیب با یکی از مکان های ژنی کنترل کننده عادت رشدی درخت و عرض خشک میوه، ضخامت خشک میوه و عرض مغز فاصله دارد. همچنین تجزیه QTL نشان داد که مکان BPPCT-007 به فاصله ۲ سانتی مورگان با یکی از مکان های ژنی کنترل کننده صفت عرض مغز فاصله دارد.