سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طیبه بساکی – محقق باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
سکینه فرجی – محقق باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

علیرغم تنوع مورفولوژیکی انار، این تنوع به اندازه کافی در برنامه های اصلاحی مورد استفاده قرار نگرفته است . بنابراین برای بهره برداری از تنوع موجود در ژرم پلاسم ارزیابی صفات مورفولوژیکی و زراعی ضروری است . در سال های اخیر روش مکان یابی ارتباطی (Association mapping) یا تجزیه ارتباطی (Association analysis) معرفی شده است که نه تنها امکان مکان یابی دقیق و مطمئن ژن ها و مکان های کنترل کننده صفات کمی را فراهم می کند، بلکه امکان شناسایی نواحی کروموزومی دیگری که در مطالعات پیوستگی امکان پذیر نیستند را میسر می سازد . در این تحقیق شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش مرتبط با برخی صفات مورفولوژیک با استفاده از روش تجزیه ارتباطی صورت گرفت . با توجه به اینکه اکثر مکان های مورد مطالعه بر روی صفات مورد مطالعه موثر بودند بنابراین احتما ل دارد بتوان از این مکان های ریزماهواره در برنامه های اصلاحی برای شناسایی والدین مناسب برای تهیه جمعیت های نقشه یابی و تهیه ارقام هیبرید استفاده کرد.