سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،گروه مهندسی پزشکی

چکیده:

دراین مقاله روش شناسایی ناهنجاری دریچه قلبی با کمک تکنیک تجزیه بسته و ماشین بردار پشتیبان پیشنهاد شدها ست با توجه به این حقیقت که محدوده فرکانسی صدای نرمال و ناهنجاری دریچه قلبی ها متفاوت از یکدیگر است تجزیه بسته موجک جهت منشعب سازی پهنای باند فرکانسی سیگنالهای قلب به جزئیات دقیق تر در ۸ سطح منظور شده است و سپس انرژی بسته موجک که شامل اطلاعات توزیع انرژی از میان کل محدوده فرکانسی سیگنالهای قلبی است محاسبه شده است از انجا که محدوده فرکانسی سیگنالهای قلبی دراین تحقیق ۲۰-۷۵۰Hz می باشد انرژی بسته موجکها در ندهای ترمینال ۸٫۱ تا ۸٫۴۷ انتخاب شده اند و دو پارامتر میانه ی انرژی بسته موجک mean و انحراف معیار استاندارد انرژی بسته موجک std با مقدار میانی و انحراف استاندارد شاخص وضعیت ندهای ترمینال با مقدار وزن دهی مقدار ماکزیمم انرژی بسته موجک بصورت یک ویژگی درنظر گرفته شدها ست.