سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سمیه عابدی – کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان
زهرا صباغیان – استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران
عباسعلی شاه علی – کارشناس ارشد محیط زیست
اژدر شمخانی – کارشناس ارشد بزرگسالان

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر روشهای آموزش تفکیک پسماندها از مبدا در شمال و جنوب شهر تهران درسال ۸۸ انجام شده است جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنان مناطق شمال و جنوب شهر تهران می باشد به همین منظور براساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با توجه به روش تحقیق حاضر علی – مقایسه ای از بین کلیه ساکنان مناطق شمال و جنوب شهر تهران تعداد ۱۹۱ به عنوان نمونه انتخاب گردید که شامل ۸۷ نفر آموزش دیده و ۷۲ نفر آموزش ندیده به همراه ۲۱ نفر از کارشناسان هر دو منطقه بودند ابزار مورد استفاده پرسشنامه است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل واریانس یک راهه و t استودنت برای گروه های مستقل استفاده شده است یافته ها نشان داد که اموزشهای ارایه شده از سوی سازمان برای تفکیک پسماندها از مبدا موثر است زمان اجرای آموزش ویژگیهای آموزشگر و متصدی جمع آوری پسماند محتوای آموزشی و ویژگی مخازن نگهداری پسماندبه عنوان نقاط قوت طرح شناسایی شد همچنین بین میزان مشارکت درطرح تفکیک پسماندها ا زمبدا به تفکیک جنسیت و سن نمونه ها تفاوت معناداری وجود ندارد بین میزان مشارک درطرح تفکیک پسماندها از مبدا به تفکیک رشته تحصیلی میزان درآمد و منطقه محل سکونت تفاوت معنی داری وجود دارد و از نظر کارشناسان روشهای تفکیک پسماندها از مبدا موثر است.