سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا شکیبا – استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
حمیدرضا ناصری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
بابک میرباقری – مربی گروه سنجش ازدورو GIS دانشگاه شهید بهشتی
اسماعیل باقری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و GIS

چکیده:

بهدلیل عدم تناسب در توزیع منابع آب به لحاظ زمانی و مکانی ذخیره سازی و حفظ این منابع از ضروریات مسلم در بخشهای وسیعی از ایران است برای شناخت مکانهای مناسب برای پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی لازم است عوامل موثر را شناسایی و از آنها به صورت شاخصهایی برای تعیین محلهای مستعد استفاده کرد بهعلت وجود پارامترهای متعددموثر در انتخاب محلهای مناسبو نیاز به بررسی توام معیارهای ارزیابی شده و تغییرات مداوم آنه درطول زمان از تکنیکهای GIS جهت مدیریت و بکارگیری داده های مکانی استفاده می شود دراین تحقیق ابتدا مدل مفهومی از شرایط حاکم بر آبخوان تهیه و اقدام به ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی از ویژگیهای هیدرولوژی و هیدروژئولوژی دشت مطالعاتی درمحیط GIS گردید.