سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابوالقاسم شریف زاده – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهنوش شریفی – دانشگاه تهران

چکیده:

این تحقیق با هدف کلی شناسایی مولفه ها و نشانگرهای کیفیت در آموزش عالی کشاورزی در دو مرحله به انجام رسیده است. در مرحله نخست، به شیوه مرور سیستماتیک (systematic review) تلاش شده است تا با مرور پژوه شهای صورت گرفته در خصوص کیفیت در آموزش عالی کشاورزی و نیز الگوها و ابزارهای مطرح شده برای ارزیابی کیفیت آموزشی، مجموعه ای از نشانگرهای نمایای کیفیت در آموزش عالی کشاورزی استخراج، فهرست بندی و سپس در قالب مولفه هایی دسته بندی شود. در مرحله دوم، به منظور تامین روایی محتوایی، فهرست نشانگرهای تدوین شده در اختیار گروهی از اعضای هیات علمی کشاورزی کشور و نیز دانشجویان کشاورزی قرار داده شد تا نظرات خود را با افزودن نشانگرهای مورد نظر، مشخص نمودن نشانگرهای غیرنمایا و نامفهوم ابراز کنند. سپس، با توجه به نظرات اخذ شده، نسبت به پالایش نشانگرها اقدام گردید. سرانجام در مجموع، ۱۰۱ نشانگر در پنج مولفه زیر دسته بندی شده است: ( ۱) محتوا، روش های آموزشی و برنامه درسی رشته تحصیلی (شامل ۲۱ نشانگر)، ( ۲) کیفیت فعالیت و نحوه تدریس اساتید (شامل ۳۵ نشانگر)، ( ۳) عملکرد و فعالیت دانشجویان (شامل ۱۵ نشانگر)، ( ۴) م دیریت، قوانین و مقررات و کارکنان (شامل ۱۱ نشانگر)، ( ۵) امکانات، زیرساخت ها و امور پشتیبانی (شامل ۱۹ نشانگر). این نشانگرها م یتوانند برای ارزیابی کیفی کیفیت مولف ه های شاکله آموزش عالی کشاورزی بکار رود.