سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا بیوسه –
منصور مومنی –
محمدرضا حمیدی زاده –

چکیده:

فاز دوم پروژه های EPC که همان تهیه و تدارکات کالاست به عنوان موتور محرک درپروژه های صنعت نفت و گاز به شمار می رود با تاخیر مواجه شدن این فاز دربه تاخیر افتادن توسعه این صنعت بسیارتاثیر گذار است از سوی دیگر تاخیر حاصل اقتصادکشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و رشد کشور را دراین دوران که درحال برداشتن گامهای بلند درمسیر سازندگی است با مشکل مواجه م یسازد از این رو مطالعه و شناسایی علل تاخیر فاز تهیه و تدارکات کالای پروژه های EPC از اهمیت بالایی برخوردار است دراین پژوهش با بررسی مستندات پروژه ها مانند برنامه زمان بندی گزارش پیشرفت گزارش تاخیر و … دلایل تاخیر فاز تهیه و تدارکات کالا استخراج سپس به کمک خبرگان پروژه ها بازنگری شد و درقالب پرسشنامه دراختیار نمونه آماری متشکل از روسای ادارات مدیران و کارشناسان پروژه ها که شام لکارکنان شاغل درشرکت ملی نفت کارفرما و پیمانکاران مجری پروژه های EPC است قرارگرفت پس از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار sPSS به تحلیل داده ها پرداختیم که به شناسایی موثرترین آنهادربه تاخیر افتادن پروژه ها از میان ۱۶ عامل اولیه انجامید.