سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید عبدالصمد میربزرگی – استادیار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
جلال محمودی – استادیار – دانشگاه مازندران – ساری
قدرت اله حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محمد رعیتی دماوندی – دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتع داری

چکیده:

اجرایی که مناسب برنامه کنترل دام در اصطلاح و احیای منابع طبیعی ضمن کاهش تخریب این منابع متضمن توسعه پایدار و مشارکت جوامع محلی است. هدف این تحقیق شناسایی موانع و مشکلات اجرایی پروژه مدیریت چرا که از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی است. این تحقیق از نوع توصیفی – هم‌بستگی می‌باشد و جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان ادارات کل منابع طبیعی استان مازندران تشکیل می‌دهند. تعداد نمونه آماری به علت تعداد کم کارشناسان مرتبط با موضوع کل جامعه آماری تأیید گردید. کارشناسان پرسش شونده در تحقیق حاضر غالباً سابقه خدمتی پیش‌تر از ۱۰ سال داشت و ۹۷% آن‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم با پروژه مدیریت چرا در ارتباط بود و ۴۸٫۸ در صد از آن‌ها نیست نقش مدیریتی در اجرای پروژه ایفا نمود هر. یافته‌های این پژوهش براساس آنالیز هم‌بستگی نشان می‌دهد رابطه معنی‌داری بین عواملی چند دیدگاه کارشناسان با پروژه مدیریت چرا وجود دارد. بررسی هر یک از شاخص‌های مقصر نشان داد که محدودیت مراتع قشلاق ای به گرانی علوفه، حضور بیشتر کارشناسان در عرصه مرتع، نحوه برخورد با متخلفین و دریافت تسهیلات بانکی می‌تواند بیشترین چالش را در میزان موفقیت پروژه به مدیریت چرا ایجاد نماید. بنابراین عدم چاره‌اندیشی در جهت ارتقای وضعیت معیشتی و اقتصادی دامداران و منابع تأمین علوفه ارزان‌تر در خارج از فصل چرا می‌تواند موجب عدم دستیابی به بخشی از اهداف پروژه باشد .