سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه کاظمی میانرودی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
سیدجمال فرج اله حسینی – دانشیارترویج و آموزش کشاورزی
مریم امیدی نجف آبادی – استادیار

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و محدودیت های توسعه کارافرینی درشرکت های خدمات مشاوره کشاورزی انجام شده است جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضا شرکت های خدمات مشاوره کشاورزی استان مازندران است که تعدادآنها درمجموع ۱۲۲۱ می باشد روش نمونه گیری درتحقیق حاضر طبقه ای و بهصورت تصادفی است و با استفاده از فرمول کوکران ۱۵۴ نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوریاطلاعات مورد استفاده قرارگرفته است و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS v16 بهره گرفته شد یافته ها نشان دادازدیدگاه اکثر پاسخ دهندگان یعنی ۱۲۰ نفر ۷۷/۹% موانع و محدودیت ها برتوسعه کارافرینی درشرکت های خدمات مشاوره کشاورزی تاثیر زیادی دارند همچنین اولویت بندی نظرات پاسخگویان بیشترین تاثیر موانع محدودیت ها از میان گویه های ذکر شده به فقدان یا کمبود حمایت دولتی ازبخشخصوصی و مشاغل کشاورزی برا ی انجام فعالیت های کشاورزی حمایت بانکها فقط از شرکت های خاص و عدم حمایت از صنایع کوچک عدم علاقه و فقدان انگیزه نسبت به مشاغل کشاورزی دربین اعضا مربوط می باشد.