سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نوشین خانی قریه گپی – دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
زهرا فولادیان – کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه الزهرا

چکیده:

بیمه کشاورزی نوعی بیمه است که به موجب آن محصولات کشاورزی در مقابل خطرات کشاورزی و بیماریهای نباتی و حوادثی مانند آتش سوزی تضمین قرار می گیرد و خسارت مالی وارده به کشاورز، بیمه گذار، تا میزان مورد تعهد بیمه گر جبران می شود (یعقوبی ، ۱۳۷۹). طبق تئوریها و مطالعات تجربی، بیمه محصولات کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی اثر مثبت داشته و همینطور رشد بخش کشاورزی نیزموجبات رشد و توسعه بیمه را فراهم خواهد آورد. در این تحقیق سعی بر آن است تا موانع و راهمارهای گسترش بیمه محصولات کشاورزی در بخش کشاورزی از مسیر اقتصاد سنجی و از طریق بررسی جهت تاثیر بیمه محصولات کشاورزی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی در ایران تعیین گردد و مخص شود که آیا تئوریهای مربوط به بیمه و رشد بخش کشاورزی در عمل در کشور به وقوع پیوسته است؟ و در نهایت بااستفاده از نتایج حاصله به بررسی موانع موجود بر سر راه گسترش بیمه محصولات کشاورزی در بخش کشاورزی پرداخته و راهکارهایی را جهت توسعه بیمه ارائه گردد. برای این منظور از داده های سری زمانی ۱۳۶۳-۱۳۸۴ در نرم افزار Ewievs5 و روش هشیائو بهره گرفته شده است. نتایج تخمین حاکی از آن است که در ایران تنها یک رابطه یک طرفه از رشد اقتصادی بخش کشاورزی به رشد بیمه محصولات کشاورزی برقرار است و رابطه عکس آن برقرار نمی باشد.