سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیوا نجاتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
جعفر یعقوبی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان دانشگاه ز نجان

چکیده:

یکی از علل اصلی رکود تعاونی ها در بخش کشاورزی که مانع رسیدن به توافق جمعی و تسهیل همکاری در فعالیت ها و تصمیم گیری ها می شود عدم شکل گیری سرمایه اجتماعی کافی در این شرکت هاست. به نظر می رسد موانعی در شکل گیری سرمایه اجتماعی قابل قبول در شرکتهای تعاونی کشاورزی وجود دارند. هدف این تحقیق شناسایی موانع شکل گیری سرمایه اجتماعی در شرکتهای تعاونی کشاورزی بود که به روش بحث گروهی متمرکز در خرداد ماه۱۳۹۰ در شهرستان خدابنده انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد ضعف آموزش ارکان تعاون و عدم آگاهی اعضا نسبت به وظایشان، کمبود سرمایه و اعتبارات، تمرکز اختیارات و بروکراسی اداری، عدم نظارت کافی و نبود مرجع حل اختلاف مهمترین عوامل عدم شکل گیری سرمایه اجتماعی در این تعاونی ها بودند. همچنین موانع فرهنگی در مشارکت اجتماعی زنان از جمله مواردی بود که از سوی زنان مطرح شد. نتایج این مطالعه نشان داد برای ارتقای سرمایه اجتماعی اصلاح قوانین و مقررات تعاونی ها، افزایش مهارت های تخصصی و مسئولیت پذیری اعضا نسبت به وظایف با استفاده از دوره های آموزشی قبل از تشکیل تعاونی، ایجاد انگیزه مشارکت از طریق فراهم نمودن شرایط و امکانات به خصوص در زمینه مشارکت زنان در فعالیت ها اجتماعی با بستر سازی از طریق آگاهی نسبت به منافع فعالیت جمعی، اختصاص تسهیلات و اعتبارت به صورت هدفمند، تعیین شفاف مرجع رسیدگی به اختلافات در شرکت های تعاونی کشاورزی می توانند موثر واقع گردند