سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

امین اجلی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
محمد فقیهی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
مهدی جعفرزاده کناری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

اهمیت روزافزون گرایش به سمت بانکداری الکترونیک لزوم تغییر نگرشهای مشتریان از شیوه سنتی به الکترونیکی را بیش از پیش آشکارساخته دراین راستا پژوهش حاضر درصدد است تا اولا با شناخت مهمترین استراتژیهای قابل اتخاذ به وسیله مدیران بانکی و تاثیر آنها براعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیک با چالشهای کم اعتمادی مشتریان دراین حوزه به صورت مناسب مقابله نماید و ثانیا تاثیر اعتمادمشتریان به بانکداری الکترونیک برجذب مشتریان وفادار را بسنجد نوع مطالعه حاضر ازنوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ای تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است نمونه تحقیق را ۲۳۳ نفر ازمشتریان خدمات الکترونیک بانک پاسارگاد زنجان تشکیل میدهند جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری sEM تحلیل عاملی تاییدی CFA و تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA استفاده شد یافته های پژوهش حاکی ازاین بود که استراتژیه ای تقویت مربوط به امنیت ساختاری امنیت حفظ حریم خصوصی و وضع قوانین و مقررات ثبات وضعیتی بانکداری الکترونیک گواهینامه ها و شهرت و کیفیت ارایه خدمات متنوع سازی شخصی سازی و کیفیت خدمات شعب تاثی رمعنیداری برارتقا اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیک دارند.