سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

زینب عبدالهیان – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع.
واحد عبدالهیان – مربی کارآفرینی و عضو هئیت علمی جهاد دانشگاهی.
مریم عبدالهیان – کارشناس ارشد

چکیده:

در حال حاضر مسئله بیکاری برای فارغ التحصیلان دانشگاهها از معضلات بسیار مهم کشور محسوب می شود، علاوه بر این اکثر فارغ التحصیلان توانایی و مهارتهای لازم را برای پاسخگویی به انتظارات بازار کار ندارند. ویژگیها و مهارتهای مورد نیاز فارغ التحصیلان مهندسی صنایع جهت ورود موفقیت آمیز به عرصه ی کسب وکار، همپوشانی حداکثری، با ویژگیهای کارآفرینان دارد، لذا این امر آماده سازی آنها را از طریق توسعه کارآفرینی ضروری می داند. هدف از این پژوهش شناسایی مهارت های مورد نیاز فارغ التحصیلان مهندسی صنایع برای ورود به عرصه ی کسب و کار بوده است. جامعه آماری پژوهش را فارغ التحصیلان عضو انجمن مهندسی صنایع ایران تشکیل داده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده است. داده ها توسط نرم افزار LISREL با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. براساس نتایج به دست آمده چهارچوبی شامل سه دسته مؤلفه ی اصلی ویژگیهای فردی، مهارتهای کلیدی و مهارتهای فنی و فرآیندی برای مهارتهای فارغ التحصیلان مهندسی صنایع پیشنهاد شد که به کمک آن بتوان رابطه ی مطلوبی بین آموزشهای دانشگاهی در پاسخ به نیازهای بازار کار برقرار کرد. در مدل مورد بررسی مقدار شاخص های برازش ) GFI ، AGFI ( نشان دهنده ی مناسب بودن مدل می باشد