سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت احمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس
سعید مرید – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
هوشنگ قائمی – عضو هیئت علمی پژهشکده هواشناسی

چکیده:

شناسایی مناطق همگن خشکسالی با در نظر داشتن مولفههای زمانی و مکانی خشکسالی از ویژگیهای مهم دررفتارسنجی این بلیه محسوب میگردد و در مدیریت آن نقش موثری دارد. بدین منظور روشهای خوشهبندی میتوانندکارآیی مطلوبی داشته باشند. در این تحقیق، با استفاده از روشهای خوشهبندی و با استفاده ازشاخصهای خشکسالی هیدرولوژیکی DI1 و خشکسالی هواشناسی ۲SPI سه و شش ماهه، مناطق همگن خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه بااستفاده از دادههای ۳۳ ایستگاه بارانسنجی و ۳۲ ایستگاه هیدرومتری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که این حوضه به لحاظ رفتار خشکسالی به دو قسمت شمالی و جنوبی قابل تقسیم است. بخش اول، شامل شمال استانهایآذربایجان شرقی و آذربایجانغربی میباشد و بخش دوم، شمال استان کردستان و قسمتی از جنوب استانهای آذربایجانشرقی و غربی را دربر میگیرد. این تقسیمبندی با سیستمهای هواشناسی موثر بر حوضه نیز همراستا است