سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس بحرودی – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
صادق کیانپوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
محمد کریمی – استادیار دانشکده نقشهبرداری و ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دادههای سنجش از دور توانایی زیادی در شناخت مناطق دگرسان شده مربوط به کانسارها و در نتیجه اکتشاف آنها دارند. بنابراین، یکی از اولین مراحل شناسایی کانسارها تفسیر این تصاویر جهتشناخت مناطق دگرسان شده در منطقه است. در این مقاله با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست اقدام به شناسایی دگرسانیهای موجود در بخشی از منطقه معدنی برگه ١٠٠٠٠٠ ۱/چهارگنبد دراستان کرمان شده است. ابتدا با استفاده از روشهای آنالیز انتخابی مؤلفه های اصلی و کمترین مربعات رگرسیون شده نواحی دگرسان شده در منطقه مشخص شدند. سپس، برای مشخص شدن دقت این روشها از تعدادی از اندیسها و کانسارهای موجود در منطقه استفاده شد. بدین صورت کهنقشههای تهیه شده با استفاده از این دو روش با اندیسها و کانسارهایی که در این محدوده وجود داشت همپوشانی داده شد. نتایج حاصل نشان داد که هر دو روش توانایی زیادی در نقشهبرداریمناطق دگرسان شده دارند و در مناطقی که این اندیسها وجود دارند دگرسانیها به خوبی مشخص شدهاند. با این وجود، روش آنالیز انتخابی مؤلفه های اصلی محدودههای گستردهتری را به عنوان مناطق دگرسان شده مشخص کرده است