سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شورش یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه بیرجند
محمد شیوا – گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند
غلامرضا نوروزی – گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند
احمد آریافر – گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند

چکیده:

امروزه بررسی ژئوشیمیائی رسوبات آبراهه ای بعنوان یکی از کارآمدترین روش های پی جویی، در اکثر پروژه های مهم اکتشافی بکار گرفته می شود. در راستای شناسایی مناطق پرپتانسیل، مطالعه رسوبات آبراهه ای در بخشی از ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ قاین، بانجام رسید. در این پروژه ۱۴۷ نمونه از رسوبات آبراهه ای در منطقه ای به وسعت حدود ۱۰۰ کیلومتر مربع برداشته شد و آنالیز شیمیایی بر روی ۴۴ عنصر صورت گرفت و پس از پردازش های اولیه، تحلیل فاکتوری روی داده ها انجام شد. تعداد ۴ فاکتور با دربرداشتن ۶۳/۳ درصد کل تغییرات منطقه در نظر گرفته شد. فاکتورهای شماره ۱ و ۲ منطبق بر لیتولوژی و فاکتور شماره ۳ بعنوان فاکتور کانی سازی منطقه بر روی نقشه امتیازات فاکتوری معرفی شدند.