سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر تقوی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

چکیده:

تلفیق و مدلسازی به روش همپوشانی شاخصی Index Overlay به عنوان یکی از روشهای اآتشاف، ترآیبی از پردازش نرم افزاری و دانش آارشناسی است. به این دلیل آگاهی از جایگاه و ویژگیهای زمین شناسی محدوده مورد بررسی، به دلیل تأثیر دانش آارشناسی در مرحله تلفیق و مدلسازی، ضروری است. انتخاب موضع و موضوع اآتشافی گام نخست در آسب نتایج امیدبخش است. شناخت الگوی توصیفی آانسارها و بکارگیری آن در تکنیکهای نر مافزاری دانش پایه، از اساس این روش است. با استفاده از این دانش معیارها و فاآتورهای موثر در زایش آانسار مس پورفیری تغیین و به صورت نقشه های فاآتوری تولید گردید. سپس فاآتورها براساس میزان تاثیر گذاری در زایش آانسار موردنظر وزن دهی شده و نقش ههای نشانگر لای ههای اطلاعاتی بوجود آمد. براساس الگوهای توصیفی شناخته شده آانسارها و موضوع اآتشافی در محدوده، داده های زمین شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و دورسنجی، گردآوری، پردازش و آماده سازی شد. لایه های اطلاعاتی ژئوشیمی و گسل ابتدا به روش عملگر فازی OR تلفیق، سپس با روش همپوشانی شاخصی با لایه های دیگر تلفیق و در پایان، نقشه پتانسیل معدنی برای مس پورفیری در بخشی از آمان ماگمایی سهند-بزمان در محدوده جغرافیایی استان یزد تهیه شده است. این روش امکان شناسایی منابع را در وسعت زیاد و در زمان و هزینه آم میسر می سازد