سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کاوه طهماسبی پور – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی
ایمان رئیسی وانانی – دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران

چکیده:

انتخاب محل اقامت در هر منطقه ای ، از اولویت های گردشگران به شمار می آید. انتخاب هتل به عنوان یکی از مکان های اقامتی معمول و پرطرفدار، یک فرآیند تصمیم گیری متعارف برای گردشگران می باشد. شناسایی معیارهای انتخاب هتل می تواند راهنمای مناسبی برای مدیران هتل ها و مسئولان صنعت گردشگری و هتل داری برای ارائه خدمات اثر بخش تر و حصول رضایت گردشگران باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی معیارهای انتخاب هتل از سوی گردشگران متقاضی اقامت در هتل های تهران است. روش پژوهش حاضر از چهار مرحله کلی تشکیل شده است که عبارتند از: ۱- تنظیم پرسشنامه تعیین اهمیت معیارهای انتخاب هتل محل اقامت، ۲- ارزیابی معیارهای انتخاب هتل از سوی گردشگران مقیم هتل های تهران، ۳- استخراج شاخص های مهم انتخاب هتل و ۴- استخراج عوامل (معیارهای) اصلی انتخاب هتل به وسیله تحلیل عامل اکتشافی. پرسشنامه تعیین اهمیت معیارهای انتخاب هتل، بر اساس معیارهای شناسایی شده در مقالات معتب و نظرات گردشگران مقیم تهران تنظیم شده است. پرسشنامه مذکور، در سه مرحله به مهمانان حاضر در هتل های منتخب تهران ارائه گردید در مجموع ۳۰۸ نفر نظرات خود را در قالب طیف لیکرت هفت قسمتی بیان کردند. پس از انجام آزمون های آماری پایایی کرونباخ، کلموگروف- اسمیرنوف، دو جمله ای و تحلیل عاملی اکتشافی در نهایت ده عامل (معیار) اصلی گردش و آسایش، امنیت، خدمات بانکی، لذت، کارکنان و خدمات آنان، اطلاعات و اخبار، راحتی اتاق و پاکیزگی، هزینه، امکانات اتاق و پارکینگ شناسایی شدند. این معیارها می توانند به عنوان خطوط راهنمای مناسبی برای مدیران هتل ها مورد استفاده قرار گرفته بصورت مستمر مورد ارزیابی مدیران هتل ها باشد. طراحی یک سیستم تصمیم گیری برای انتخاب هتل محل اقامت با توجه به معیارهای مد نظر گردشگران، از جمله پژوهش هایی است که می تواند در ادامه این پژوهش انجام پذیرد.