سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسفندیار خواجه کولکی – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بدست آوردن معیارها و تعیین اهمیت آنها برای انتخاب فرد نمونه در سازمان، همواره از مسائل چالش برانگیز بوده استکه می توان برای آن مصداق هایی چون انتخاب معلم نمونه در آموزش و پرورش یافت که بدلیل وجود داشتن معیارهایکیفی و کمی، تصمیم گیری در مورد انتخاب فرد نمونه را دشوار کرده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و روشاین پژوهش توصیفی بوده است. در این پژوهش از ۱۱ نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان اهواز در سه مرحله و با استفاده ازتکنیک دلفی، ۲۴ معیار انتخاب معلم نمونه بدست آمد و این معیارها با توجه به تحقیقات پیشین، به سه بخش دانش،مهارت و نگرش (منش) تقسیم شد که معیار دانش شامل ۶ زیرمعیار، معیار مهارت شامل ۱۴ زیرمعیار و معیارنگرش (منش) شامل ۴ زیرمعیار بود.