سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن رحمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران
فاطمه نورکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدجامع شوشتر
سیامک راشد – مربی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
حدیده معبودی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی هندیجان

چکیده:

این پژوهش با هدف شناسایی مشکلات فنی تاثیر گذار برعملکرد صنعت گلخانه داری صیفی دراستان خوزستان و درچارچوب کلی پژوهشهای پیمایشی به انجام رسیده است نمونه آماری این پژوهش ۶۰ واحد از گلخانه های صیفی استان خوزستان میبا شد که با توجه به حجم نمونه از روش تمام شماری انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفته اند این پژوهش درسال ۱۳۹۰ انجام شد ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه ای بود که با مرور ادبیات موضوع و مطابق با اهداف پژوهش تهیه گردید ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه با نرم افزار SPSS نمره ۱۱/۵ محاسبه گردید و برابر با ۰/۷۸ بود که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار پژوهش می باشد به منظور تعیین روایی از روش پانیل متخصصان استفاده شد ازنتایج عمده این پژوهش اینکه دربیش از نیمی ازگلخانه ها مولفه های فنی لازم برای تولید رعایت نشده ودرضمن میان سطح دانش فنی افراد و عملکرد رابطه معنی دارآماری وجود دارد که با احداث گلخانه الگویی می توان با افزایش سطح دانش فنی شاهد افزایش عملکرد این واحدهای تولیدی باشیم