سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید حیدری –
رضا ضیایی مؤید –
مجتبی صیادی –

چکیده:

وجود خاکهای شور در پروژه های عمرانی سبب بروز مشکلاتی می گردد این خاکها ممکن است در شرایط عادی (خشک ) مقاومت و مشخصات مکانیکی مناسبی از خود بروز دهند به طوری که استفاده از این خاکها برای پروژه های عمرانی مناسب تشخیص داده شوند لیکن اغلب در برخورد با رطوبت (به دلیل آب دوستی بیشتر خاکهای شور نسبت به خاکهای رسی معمولی ) دچار افت های شدید مقاومتی شده و حتی در برابر بارهای بسیارکوچک دچ ار فروریزی شوند . بنابراین نمی توان به مقاومت ظاهری این خاکها در حالت خشک اطمینان کرد . هدف از این تحقیق بررسی رفتارمکانیکی خاکهای شور اصلاح شده بر اثر افزودن آهک شکفته به خاک طبیعی شور می باشد.برای این منظورازنمونه ه ای خاک اخذ شده از جاده هشتگرد-طالقان با ه دایت الکتریکی ۸/۰۹ دسی زیمنس بر متر با نشانه SM حد روانی ۳۶/۲ حد خمیری ۲۸/۲ نشانه خمیری ۸ و Gs برابر ۲/۸۸ استفاده شده است . آزمایش های PH حدود اتربرگ ، تراکم CBR خشک و اشباع بر روی نمونه های خاک انجام و مناس ب ترین اختلاط در روش PH برابر ۶ درصد آهک و در آزمایش حدود اتربرگ برابر ۶ درصد و در CBR خشک و اشباع با توجه به عدد CBR بالای نمونه ها در درصدهای ۶ و ۴ درصد مخلوط ۲ درصد آهک در این مطالعه پیشنهاد گردید.