سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروانه تیشه زن – موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور
عزیز تراهی – موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور

چکیده:

یکی از مهمترین تنش های فرا روی گیاهان، تنش خشکی است که وقوع آن در مراحل مختلف رشد اثرات یکسانی ندارد. به منظور شناخت مراحل بحرانی و حساس رشد درخت خرمای رقم سایر از نظر تنش خشکی، آزمایشی ۴ ساله در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۶ تیمار شامل یک تیمار آبیاری در تمام مراحل به عنوان شاهد و ۵ تیمار عدم آبیاری در یکی از مراحل رشد بطئی، گرده افشانی، تشکیل میوه تا مرحله کیمری، خارک و مرحله رطب و خرما، سپس آبیاری در دیگر مراحل با ۵ تکرار اجرا شد. در پایان هر سال خصوصیات مختلف رویشی درخت، عملکرد و خصوصیات کمی میوه اندازه گیری گردید. تنش در هر مرحله ای باعث کاهش طول برگچه و طول و عرض برگ و افزایش عرض برگچه و قطر میوه نسبت به شاهد گردید. تجزیه و تحلیل نتایج چهار ساله نشان دهنده اختلاف معنی داری بین تیمارها در سطح ۵ درصد برای شاخص های عرض برگ و عرض برگچه، قطر میوه و در سطح یک درصد برای تعداد و طول برگچه است. عملکرد و دیگر شاخص ها تفاوت معنی داری نداشتند. با توجه به نتایج بدست آمده، مرحله خارک کمترین و مرحله گرده افشانی بیشترین حساسیت به تنش آبی را دارا هستند.