سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد شکوهیان – استاد یار گروه مهندسی عمران- محیط زیست، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردو
کتایون لولویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشکده مهندسی، دانش

چکیده:

پسماندهای پزشکی طیف گسترده ای از مواد را دربر میگیرد و در حقیقت همه زباله های تولید شده در طی فرایند معاینه بیماران، واکسیناسیون و زباله هایی که در مراکز درمانی مانند بیمارستانها، کلینیک ها، مراکز تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهها تولید می گردند بعنوان زباله پزشکی محسوب می شوند؛ که با وجود حجم کم مخاطرات گسترده بهداشتی و زیست محیطی را ایجاد می کنند. پیرو همین اصل مطالعه ای بر نحوه مدیریت پسماندها در بیمارستان های شهر مشهد در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت، و چگونگی مدیریّت پسماند در مراحل تفکیک، جمع آوری، انتقال و بی خطر سازی بررسی شده و نسبت به نمونه برداری از زباله های تولیدی اقدام گردید. شیوه نمونه گیری و تفکیک مواد زائد بیمارستانی بر اساس نمونه گیری ۱ تا ۱۰ درصد از کل وزن زباله تخلیه شده در روز در هر بیمارستان می باشد که نمونه های تصادفی بر اساس اجزاء، تفکیک و هر قسم آن توزین گردید. بر این اساس مشخص گردید متوسط سرانه زباله تولیدی به ازاء هر تخت در شهر مشهد برابر ۲۵/۲ کیلوگرم در شبانه روز بوده که از این میزان ۷۳/۰ کیلوگرم سرانه زباله عفونی و ۵۱/۱ کیلوگرم سرانه زباله غیر عفونی است. بیشترین سهم تولید زباله های بیمارستان مربوط به پسماند مواد غذایی و آشپزخانه (درحدود ۳۳%) می باشد. همچنین جهت تعیین نوع باکتری های موجود نمونه برداری میکروبی به کمک سواب های استریل (Swab) و انتقال به محیط بلادآگار (Blood Agar) انجام گردید. برای تشخیص باکتریهای گرم منفی باسیلی شکل از تستهای اختصاصی بیوشیمیایی در محیط های لوله ای استفاده شد. بیشترین نمونه میکروبی زباله، کلی باسیل با ۷/۳۶ درصد می باشد. نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که ارتقاء شاخص مدیریّت پسماند پزشکی نیازمند بازنگری در روشهای مدیریّت پسماند در بیمارستان است.