سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – دانشگاه صنعت آب و برق تهران – ایران
زهرا فخری – دانشگاه صنعت آب و برق تهران – ایران

چکیده:

بهره برداری وکنترل سیستم های قدرت به ابعادبزرگ مساله ای بسیارپیچیده میباشد. ازآنجاکه باروساختارشبکه درسیستم قدرت دائمادرحال تغییراست بااندازه گیری های لحظه ای سیستم نقطه کارخطی شده ی سیستم تعیین می گردد.اگرسیستم درشرایط بهره برداری پایدارمرزی بامدهای نوسانی نزدیک محورموهومی باشدامکان ورود سیستم به حالت نوسانی ناپایداروجود دارد . بنابراین روش های کنترلی مناسب برای هدایت سیستم به شرایط پایدارتراعمال گردد. ازآنجاکه هدف اولیه واحدهای PSS میرانمودن مدناحیه ای ونیزمدهای بین ناحیه ای برای ژنراتورمربوطه می باشدازاین روشناسایی مدهای نوسانی الکترومکانیکی شبکه به منظورطراحی پایدارساز شبکه قدرت PSS ازاهمیت ویژه ای برخورداراست. تحلیل پرونی درواقع توسعه یافته تحلیل فوریه به عنوان یک روش آشکارسازی میباشدکه مستقیمابه تخمین فرکانس میرایی اندازه وفازمدهای موجوددرسیگنال دا ده شده میپردازدوازنظرعملی ابزارباارزشی درتحلیل برنامه پایداری گذرا (TSP )است . دراین مقاله بااستفاده ازتحلیل پرونی برسیگنالهای اندازه گیری شده شبکه به شناسایی وتخمین مقادیر ویژه سیستم پرداخته شده است.