سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم سلیمی فرد – دانشگاه شیراز
سیدعلی اکبر صفوی – دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین مقاله یک روش ساده و کارآمد جهت شناسایی سیستم های دینامیکی غیرخطی و متغیر با زمان درحضور نویز رنگی و براساس ویولت ها پیشنهاد می گردد به این منظور مدل Hammerstein متغیر با زمان درنظر گرفته شدهاست دراین مدل فرض می شود که بلوک استاتیک غیرخطی ثابت و بلوک دینامیک خطی متغیر با زمان می باشند درروش پیشنهادی بلوک غیرخطی را می توان توسط هرتابع پایه دلخواهی از جمله چندجمله ای ها شبکه های RBF توابع Spline و ویولت ها بسط داد بلوک خطی توسط سری زمان ARMAX متغیر با زمان توصیف می گردد هریک از ضرایب متغیر با زمان این سری توسط بسط چندوضوحی ویولت ها تقریب زده می شود و سپس نویز و ضرایب ویولت ها توسط الگوریتم تکرار حداقل مربعات متعامد تخمین زده می شود الگوریتم حداقل مربعات متعامد قادر به جدا نمودن ترمهای موثر اولیه و کاهش پیچیدگی آن می باشد دراین روش ضرایب ویولت تخمین زده شده ثابت می باشند و درنتیجه مساله شناسایی سیستم متغیر با زمان به یک مدل غیرمتغیر با زما تبدیل می گردد.