سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر آقایاری – پژوهشگاه نیرو
باقر شهبازی – پژوهشگاه نیرو
سعید صادقی – پژوهشگاه نیرو
نعمت حمیدی – نیروگاه همدان

چکیده:

دینامیک شبکه برق کشور متاثر از دینامیک اجزاء تشکیل دهندهی آن است و بررسی رفتار آن نیازمند شناخت از رفتار واحدهای تولیدی آن است. توربینهای بخار موجود در کشور بخش قابل توجهی از برق کشور را تامین می نمایند و در کنترل بار و فرکانس شبکه برق کشور شرکت دارند . بمنظور شناسایی مدل دقیق نیروگاه نیاز به انجام تست می باشد و مدلهای تحلیلی و محاسباتی دارای خطا هستند. در این مقاله مدل دینامیکی -کنترلی توربین و بخش مکانیکی گاورنر نیروگاه بخار شهید مفتح همدان بمنظور مدلسازی رفتار توربین در برابر اغتشاشات کوچک بر اساس نتایج تست ارائه میگردد که مدل محاسباتی نیز استخراج و بعنوان مقادیر اولیه در استخراج مدل تجربی استفاده شده است. تست واحد بخار به منظور شناسایی تجربی مدل توربین آن برای اولین بار در کشور صورت گرفته و صحت سنجی مدل بدست آمده دقت بالای آن را در مدلسازی رفتار توربین نشان میدهد.