سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود نیک سیرت – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
آرزو انتظاری – دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه یزد

چکیده:

کشاورزی از جمله مشاغلی است که به دلیل ماهیت شغلی، با مجموعه ای از مخاطرات روبرو می باشد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی مخاطرات شغلی کشاورزان روستایی ساکن در بخش مرکزی شهرستان بهاباد انجام شده است. روش به کارگرفته شده در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی و از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل روستاییان شاغل در بخش کشاورزی شهرستان بهاباد ( ۱۱۸۶ بهره بردار) است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه ۱۲۲ نفر تعیین شد که به صورت تصادفی و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. گردآوری داده های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. در تنظیم پرسشنامه سعی شده است تا با استفاده از منابع اطلاعاتی و نظرات خبرگان، کشاورزان و کارشناسان کشاورزی منطقه، مهم ترین مخاطرات کشاورزی شناسایی گردد. با تکمیل پرسشنامه و ورود داده های جمع آوری شده در نرم افزارSPSS و با استفاده از آمار توصیفی، فروانی و پراکندگی جغرافیایی این مخاطرات مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در بین مخاطرات طبیعی شوری آب و خاک، خشکسالی، سرمای طاقت فرسا، آفات گیاهی و بیابانزایی بیشترین فروانی را در بین انواع مخاطرات داشته اند. در بین مخاطرات انسانی نیز، ریسک های تولید، ریسک های اقتصادی، ریسک های شغلی، ریسک های روانی، مشکلات دسترسی و برداشت بی رویه معادن از آب های منطقه بیشترین فراوانی را داشته اند