سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه زهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، موسسه غیرانتفاعی طبری بابل
سعید حسامی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حدیث اکرم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه تهران

چکیده:

انجام مطالعات دقیق و کافی برای پیشبینی واقعبینانه شرایط زمینشناسی و خصوصیات مهندسی سنگها، امکان طراحی مناسب و در نتیجه برآورد صحیحی از امکانات و تمهیدات لازم اجرایی، متناسب با شرایط موجود را در زمان اجرا فراهم مینماید. با توجه به ناهمگنیها و پیچیدگیهاییکه در شناخت خصوصیات مهندسی سنگها وجود دارد، علاوه بر اقدامات عملی مانند حفر گمانه و آزمایشات دقیق، تفسیر واقعبینانه مستلزمتحقق این مهم است. هدف از این مقاله، شناسایی ریسکها و مخاطرات محتمل و تشکیل زنجیره ریسکی است که پس از برخورد با شرایط زمین- شناسی پیشبینی نشده (گسل، گوژگسل، ناودیس، تاقدیس، آبهای زیرزمینی و….) ممکن است منجر به تاخیرات درزمان و هزینه پروژه شوند. شناسایی ریسکها بوسیله مصاحبه و توزیع پرسشنامه در بین کارشناسان تونل انجام گرفته است