سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساناز علیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکاترونیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
علی برومندنیا – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

تشخیصاتوماتیکپلاکخودرو یکی از مهمترین زمینه های کاربرد تکنیکهای کامپیوتری در سیستمهای حمل و نقل هوشمند می باشد. روشهای موجود مکان یابی پلاک، در شرایط بلور بودن تصویر خودرو، بدلیل حساس بودن به کیفیت تصویر کارایی خوبی ندارند. سیستم ارائه شده جهت بهبود تصاویر پلاک تار شده برای مرحله مکان یابی به کار برده می شود.الگوریتم ارائه شده با استفاده تکنیکهای سوپر رزولوشن مبتنی بر نمایشاسپارسبا استفاده از الگوریتم ژنتیک، تصویر تار را بر اساس داده آموزشی بهبود می دهد. در این مقاله کارایی الگوریتم برای پیشو پساز تارزدایی با استفاده یکروشمکان یابی بر اساسلبه یابی ، هیستوگرام و عملیاتمورفولوژی جهت تشخیصمحل پلاک مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج آزمایشی کارایی روش پیشنهادی را بر روی عکسهای تار نشان می دهد.