سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – دانشیار گروه مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
احمد ابریشم چی – استادگروه مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با توجه به اهمیت حوزهجنوب غرب ایران در تامین آب کشاورزی و نیروی برقابی و نیز با توجه به کمبود اطلاعات هواشناسی مناسب دراین مناطق خصوصا اطلاعات برفسنجی دراین مطالعه اقدام به شناسایی متغیرهای اقلیمی دوربرد و منطقه ای مناسب جهت پیش بینی حجم آورد رودخانه دز در سرشاخه ها شده است دراین راستا به کمک تحلیل همبستگی رابطه میان حجم آورد ورودی به سد دز در دوره گرم سال فروردین تا مرداد و متغیرهای اقلیمی به صورت فصلی در زمستان JFM پاییز OND، و تابستان JAS متغیرهای مناسب جهت پیش بینی حجم آورد در ابتدای فروردی و نیز با تاخیر ۳و۶ ماهه شناسایی شده اند نتایج نشان دهنده همبستگی معنی دار میان شاخصهای مختلف پدیده ENSO, اورد این رودخانه در سرشاخه ها می باشد.