سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خیزران محمودی – کارشناس دفتر فنی شرکت صنعتی معدنی شمال شرق
سید ضیاءالدین شفایی – استاد مهندسی معدن،دانشکده مهندسی معدن،دانشگاه تهران
محمد کارآموزیان – استادیار مهندسی معدن،دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه ص
مجید انصاری جعفری – استادیار مهندسی معدن،دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه ص

چکیده:

ماسرال ها درسه گروه لیپتینیت اگزینیت فوزینیت اینرتینیت و ویترینیت دسته بندی می گردند دراین تحقیق پتروگرافی زغالهای منطقه البرز شرقی ازنظر ماسرالهای موجود و تاثیر حضور آنها درشستشوی زغال درفرایند فلوتاسیون بررسی شد بطور کلی جهت انجام آزمایش ها از هفت تونل مختلف از معادن ملچ آرام ، زمستان یورت، کلاریز مرکزی نمونه ها جمع آوری و مورد مطالعه قرارگرفت و نمونه های گرفته شده جهت راحتی استفاده با حروف لاتین ،E ،D ،C ،B ،A وG,F معرفی شدند دونمونه F,A و همچنین دو نمونه B,E به علت خواص مشابه ماسرالی با یکدیگر ترکیب شدند سپس آزمایشهای فلوتاسیون نمونه ها انجام شد و ارتباط شستشوپذیری زغال سنگ با پتروگرافی آن مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل نشان دهنده نقش تعیین کننده ماسرال ها درفرایند فلوتاسیون است بررسی های انجام شده نشان داد که ویترینیت دارای بالاترین قابلیت شناورشدگی و اینرتینیت و اگزینیت به ترتیب درمراتب بعدی می باشند .