سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسرور دولت آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
جلیل شیرازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

شناسایی لبه در تصاویر دیجیتالی یکی از مسائل مهم در پردازش تصویر است که توسط روشهای مختلفی قابل حل است بسیاری از این روش ها را میتوان با سیستمهای فازی ترکیب نمود. دراین مقاله یک الگوریتم پیشنهاد می شود که در آن ورودی حاصل از اعمال تبدیل موجک برروی تصویر و ورودی حاصل از اعمال یک فیلتر بالاگذر برتصویر به یکسیستم فازی نوع اول داده می شود و براساس منطق فازی درمورد لبه بودن هر نقطه از تصویر تصمیمگیری می شود نتایج حاصل از این روش با نتایج به دست آمده از روشهای لبه برداری مشهور مقایسه شده و این نتایج کارایی بهتر روش پیشنهادی در تصاویر را از خود نشان میدهد.