سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالحمید زیتونلی – دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی
فریده هادوی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
سخیده زیتونلی – کارشناس تربیت بدنی

چکیده:

هدف از این تحقیق، شناسایی قوتها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای گردشگری ورزشی استان گلستان بااستفاده از مدل تحلیلی SWOT بود. برای جمع آوری داده ها از مطالعه اسناد، مدارک و مطالعه ادبیات پیشینه و ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط اساتید صاحب نظر و پایایی آن با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ ) a= 0.86 ( تایید شد. در مجموع ۱۰۵ نفر، ۱۵ نفر اساتید مدیریت ورزشی و گردشگریدانشگاه ها، ۰۵ نفر از کارشناسان گردشگری و آژانس های مسافرتی و ۸۵ نفر از کارشناسان تربیت بدنی به عنوان نمونه در بخش نظر سنجی انتخاب شدند. با استفاده از روش دلفی ، برگزاری جلسات و چندین مرحله تحلیلراهبردی، ۵ قوت، ۱۵ ضعف، ۵ فرصت و ۱۵ تهدید توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون مقایسه میانگین و آزمون فریدمن بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل قوت ها ،ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها نشان داد که توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان با تنگناها و چالش هایی درحوزه برنامه ریزی استراتژیک، زیرساخت ها، رقبا، جایگاه حقوقی، بزه کاری، مستقل نبودن گردشگری ورزشی و بالا بودن سطح سرمایه گذاری روبرو است. طراحی و تدوین راهبرد توسعه گردشگری ورزشی جهت استفاده بهینهاز توانمندی های طبیعی ورزشی، قوت ها و فرصت ها و برطرف ساختن ضعف ها و چالش های گردشگری ورزشی استان گلستان پیشنهاد می شود