سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه بی
مهدی جهانی – استادیار گروه گیاهپرشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
آسیه سادات غیاثی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه بی
مصطفی شافع – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه بی

چکیده:

قارچ ها علاوه بر کیفیت بذر ها بر شاخص های رشدی گیاه نیز تاثیر گذارند. بر این اساس ۴ نمونه بذری از مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان بیرجند و ۲ نمونه بذر خود مصرف کشاورزان منطقه تهیه شد. از ۶ نمونه بذری (بک کراس روشن، بم، قدس، الوند، بذر سیلو و بک کراس روشن خود مصرف کشاورزان) برای شناسایی پاتوژن های قارچی بذرزاد استفاده شد. قارچ های شناسایی شده شامل Fusarium , Penicillium , Aspergillus Mucar Rhizoctonia بود که تمامی آنها روی محیط کشتPDA رشد کردند. در تاثیر سموم قارچ کش بر دو توده بذری بک کراس روشن (خود مصرف کشاورزان) و الوند پرورشی (تولید مزارع بذری) از قارچ کش های مانکوزب، کاپتان، کاربندازیم و از هیپوکلرید سدیم بعنوان ضد عفونی سطحی استفاده شد. آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل رقم در دو سطح و نوع قارچ کش در ۴ سطح بودند. نتایج نشان داد کاربرد قارچ کش های مختلف بر شاخص های های سرعت و میانگین زمان جوانه زنی و وزن خشک ساقه چه (در سطح ۱%) و طول ریشه چه(در سطح ۵%) تاثیر معنی دار داشت.