سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشته سلاجقه – بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کر
ابوالفضل ابوالفضل – بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کر
فرزاد آزاد شهرکی – بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کر
علی اصغر رجبعلی پور – بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کر

چکیده:

در این تحقیق، میوه خرمای مضافتی (رقم خرمای غالب و تجارتی در استان کرمان) به منظور شناسایی قارچها و تعیین روند آلودگی میوه در طول مراحل انبارداری مورد بررسی قرار گرفت پس از انتخاب سه سردخانه در جهت های مختلف جغرافیایی شهرستان بم و همچنین با رسیدن خرما ، برداشت انجام شد.پس ازبسته بندی نمونه ها در سردخانه های منطقه بم قرار گرفتند . هر سه ماه یک بار آلودگی میکروبی رطب مضافتی بم موجود در سردخانه های ذکر شده مورد مطالعه قرار گرفت گونه های قارچ آسپرژیلوس (نیگر، فلاوس)، پن یسیلیوم (اکسپانسوم، ایتالیکوم) و همچنین رایزوپوس استلونیفر وآلترناریا آلترناتا در مراحل انبار داری از میوه مضافتی جدا شدند بطوریکه بیشترین تعداد قارچ وباکتری در شمال بم (روستای نارتیج) و کمترین تعداد قارچ وباکتری در شرق بم (روستای بروات) مشاهده شد و منطقه جنوب بم (نرماشیر) از لحاظ میکروبهای ذکر شده در بین شمال و شرق قرار گرفت.