سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی محمدیان سرچشمه – عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- ابرکوه
سحر پورمنافی – دانشجوآموخته کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی پیام نور مرکز ت

چکیده:

محصول یونجه یکی از محصولات مهم کشاورزی در استان یزد می باشد که موجب توسعه بخش کشاورزی و دامپروری در استان شده است.یکی از عوامل بیماریزای یونجه نماتدهای بیماریزا هستند که هر ساله خسارت زیادی را به طی مطالعه ای که به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در مزارع یونجه استان یزد(شهرستان ابرکوه) در طول سالهای ۸۵-۸۴صورت گرفت،از ۷۵ نمونه خاک و ریشه گیاه یونجه،جمع آوری شده از سطحشهرستان، ۲۷ گونه متعلق به ۹ جنس از راستهTylenchida و ۱۹ جنس از ۸ راسته دیگر(به غیر از راستهtylenchida شناسایی گردید.نماتدها با استفاده از الکهای خاکشویی و دستگاه سانتریفوژ استخراج و پس از کشتن و تثبیت ،به گلیسرین خالص انتقال داده شدند.سپس با تهیه اسلایدهای دائمی و با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفته و شناسایی گردیدند.نتایج این مطالعه نشان داد که گونه های به ترتیب با درصد فراوانی ،در بین گونه های شناسایی شده Radopholus sp وTylenchorhynchusبا ۲۷/۲ درصدو۵۶/۴درصد فراوانی بیشترین میزان پراکنش را در سطح مزارع شهرستان دارا بودند. ۱۴ گونه Tylenchorhynchus aduncus ، Tylenchorhynchus bohrensis، Tylenchorhynchus annulatus ، Tylenchorhynchus kegenicus ، Tylenchorhynchus targani ، ، Tylenchorhynchus delhinsis ، Tylenchorhynchus goffati ، Tylenchorhynchus dubius ، Tylenc horhynchus manubriatus Radopholus ، Radopholus inanis ،Helictoylenchus vercundus , Helictoylenchus exallus intermedius و سه جنس Nothotylenchus وTylenchus،Hoplolaimus در مجموع ۱۷ جنس و گونه) شناسایی شده ،برای فون نماتدهای یونجه ایران جدید هستند