سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فهیمه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قدرت رحیمی میانجی – استاد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ایوب فرهادی – استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محسن قلی زاده – استادیارگروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

؛EDG1 برای شکل گیری رگ های خونی مورد نیاز است. این ژن همچنین در فرآیندهای تنظیم تمایز سلول های اندوتلیال، تنظیم بلوغ عروقی و فعال شدن مسیر مرتبط با دستگاه گوارش که منجر به رشد، بقا و اندامزایی می شود، شرکت می کند. در این پژوهش، به منظورشناسایی فرمهای مختلف آللی ژن EDG1 از تعداد ۱۵۰ راس گوسفند نژاد زل خون گیری شد. استخراج DNA به روش نمکی بهینه یافته انجام شد. تکثیر قطعه ۵۱۶ جفت بازی از اگزون ۱ ژن EDG1 توسط واکنش زنجیرهای پلی مراز (PCR) صورت گرفت. ژنوتیپ هر نمونه با استفاده از روش PCR-SSCP و رنگ آمیزی نیترات نقره تعیین شد. برای این جایگاه در این نژاد، ۶ الگوی باندی با فراوانی های (E(13/61%), D(29/93%), C(7/48%), B(8/84%), A(36/73 و (۳/۴۰) شناسایی شد. با توجه به مطالعات پیشین، احتمالا از فرم های چند شکلی آللی در این جایگاه ژنی می توان به عنوان یک نشانگر موثر در برنامه های به نژادی برای صفت ماربلینگ استفاده نمود.