سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی زارعی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران و کارمند آموزش و پرورش شهرستان میناب
اسماعیل ذاکری – کارمند آموزش و پرورش شهرستان میناب
مصطفی بهادری – کارمند آموزش و پرورش شهرستان میناب
ابراهیم شاکردرگاه – کارمند آموزش و پرورش شهرستان میناب

چکیده:

جنگلهای حرا که در حاشیهی خلیجفارس و دریای عمان قرار دارد یکی از منحصربفردترین پوششهای گیاهی ایران و جهان است که میتواند در توسعهی اکوتوریسم ایپ منطقه نقش بسزایی داشته باشد. ضرورت توسعه ی گردشگری در منطقه نیازمند آگاهی و شناخت کافی از فرصتها و عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی است. فدون آگاهی از فرصتهای موجود در هر منطقه، امکان برنامهریزی وپیش بینی علمی و اصولی وجود نخواهد داشت.بنابراین هدف ازاین پژوهش شناسایی و ارزیابی قابلیت ها فرصتهای اکوتوریسمی جنگلهای حرای خلیجفارس و دریای عمان و در مقافل تهدیدها و نقاط ضعف آنها است. پژ وهش حاضر با استفاده از روش توصفی و استفاده از منابع کتابخانهای و بازدید میدانی به بررسی مبانی نظری و تئوریک ایپ موضوع پرداخته است. یافتههای این پژوهش نشان داد که ارزشهای اکوتوریسمی – اقتصادی جنگلهای حرا، زیستگاه پرندگان نادر جهان و جانواران کمیاب، آبزیان و ماهیان متنوع، آزمایشگاه طبیعی و ویژ گیهای اقلیمی آن از ظرفیت ها و قافلیتهای گردشگری جنگلهای حرا در این منطقه است. و عواملی مانند تغییر شرایط رویشگاهی متاثر از وضعیت زمین شناختی و فاکتورهای بیولوژیک آبی و همچنین دخالتهای مختلف انسانی از عوامل تهدید کننده گردشگری در این منطقه می باشد که درصورت وجود برنامهریزی و مدیریت مناسب میتوان نهایت استفاده از این ظرفیتها را برای جذب گردشگران به وجود آورد