سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد مصطفی زاده – دانشجوی دکترای دانشگاه آتاتورک ترکیه واحد آنکارا
فاطمه مصطفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه تهران
آیت اله ممیز – عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرصتهای کارآفرینی در حوزه صنعت حمل و نقل ترکیبی در ایران انجام گرفته است. مدل به کار رفته برای شناسایی فرصت، مدل ۴ مرحله ماریسون (Evaluating، ، Monitoring ، Scanning) می باشد. جامعه مورد مطالعه، خبرگان کسب و کارهای حمل و نقل منطقه ایران بوده است که سرمایه گذاران، مدیران شرکتها ارایه خدمات رد بخش حمل و نقل، کارشناسان و مدیران مرتبط با حوزه حمل و نقل را شامل می شود. تعداد اعضای جامعه ۱۲۰ نفر از میان ۲۵ شرکت حمل و نقل انتخاب شده است. نمونه با استفاده از فرمول کوکران (n91-) محاسبه شد. نتایج به دست امده نشان می دهد که فرصت های کارآفرینی در صنعت حمل و نقل ترکیبی عبارتند از : ریل سازی و توسعه خطوط ریلی، راه سازی و توسعه جاده ها، ایجاد و توسعه ی بنادر، ایجاد و توسعه ی فرودگاه، ساخت اسکله، ایجاد و اداره ی میادین و انبارهای کانتینر، سرمایه گذاری و تولید لوکوموتیو و واگن های کانتینربر، سرمایه گذاری و تولید کامیون های کانتینر بر، سرمایه گذاری در تامین کشتی های کانتینر بر، سرمایه گذاری در تامین هواپیماهای باربر، سرمایه گذاری و تولید جرثقیل و لیفتراک کانتینر، تولید و استاندارد سازی کانتینر.