سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

تورج قربانعلی زاده – کارشناس ارشد مدیریت MBA دانشگاه مهر البرز
رامین فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مهر البرز
فاطمه مظلوم – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

تغییر و تحولات دنیای پرشتاب کنونی در عرصه های علمی و فنی و چالشهای پی در پی نظام اقتصادی اجتماعی، کاهش ذخایر زیرزمینی و افزایش فقر و بیکاری موجبات توجه عمیق تر سیاستگذاران و اندیشمندان را مفهوم کارآفرینی فراهم کرده است تا آنجایی که آنها آخرین الگوی توسعه را ، توسعه مبتنی بر کارآفرینی قلمداد کرده اند. کارآفرینی مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته است. پس از مطرح شدن مفهوم کارآفرینی توسط اقتصاددانان، با توجه به اهمیت و نقش کارآفرینی در شکل گیری تحولات اجتماعی در جوامع، دانشمندان علوم اجتماعی نیز به بررسی ویژگیهای فردی و اجتماعی کارآفرینان پرداختند. خانواده کانونی است که در شکل گیری تحولات اجتماعی در جوامع ، دانشمندان علوم اجتماعی نیز به بررسی ویژگیهای فردی و اجتماعی کارآفرینان پرداختند. خانواده کانونی است که در شکل گیری ایت ویژگیها، می تواند نقش حیاتی ایفا کند. این مقاله سعی دارد تا با شناسایی فرصتها و شاخصهای کارآفرینی به ارائه راهبردهای اجرایی و کاربردی برای خانواده ها جهت استفاده بهینه از این فرصت ها بپردازد. به هیمن منظور با تهیه و ارائه پرسشنامه بین خانواده های ساکن در منطقه دو شهرستان رشت، پس از بررسی و تایید نقش اساسی خانواده ویژگیهای مهم کارآفرینی شناسایی شده و به عنوان یک نتیجه نهایی دانش ایجاد شغل در اولویت بالاتری از استقلال کودکان معرفی گردید.