سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید عبدالحسینی مهین – شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)
سیدرضا سیدجوادین – دانشگاه تهران دانشکده مدیریت
طهمورث حسنقلی پور – دانشگاه تهران دانشکده مدیریت

چکیده:

گونههای سنتی منابع انرژی (فسیلی ) نقش محوری درتامین انرژی دنیا بازی مینمایند. بااینحال مصرف فزاینده آنهابه همراه خسارات جبرانناپذیری که به محیطزیست به عنوان تنها جایگاه زندگی بشری وارد میسازند از یکطرف و عدم امکان دسترسی به منابع مذکور برای همه ملل از طرف دیگر وهمچنین نامحدود و پایدار نبودن آنها، کشورهای دنیا را برآن داشته است که از جایگزینهای پاکتر، پایدارتر و مطمئن تراستفاده نمایند. این منابع عبارتند از منابع مختلف انرژی های تجدیدپذیر از جمله انرژی باد، خورشید، گرمای زمین و زیستتوده.این گزارش در بردارنده اطلاعات جمع آوری شده ازطریق پرسشنامههایی است که بوسیله خبرگان انرژی در ایران تکمیل گردیدهاند، که بر اساس مدلهای مفهومی ارائه شده درفرآیند تشخیص فرصت، به تعریف مفاهیم نظری در تشخیص و ارزیابی فرصت در شناسایی ، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر پرداخته و ارتباط هرکدام از پارامترهای مطرحشده را با این سه مفهوم از دیدگاه توسعه کارآفرینی درانرژیهای تجدیدپذیر به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار داده و در این راستا هرکدام از چهار نوع انرژی تجدیدپذیر را با منابع فسیلی و با هم دیگر مورد مقایسه قرار داده است.