سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید پورمسگری – کارشناس آموزشی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با گذشت زمان اهمیت موضوع شناسایی فرصتهای کارآفرینی به عنوان ستون فقرات این علم بیش از پیش آشکار می گردد. شناسایی فرصتها قدم اول در فرایند ارزش کارآفرینی رد سوطح فرد، گروه سازمان ایجاد ارزش علمی پایه های توسعه فناوری های نوین است، توسعه فناوری هایی که می تواند در ایجاد ثورت و اشتغال، نقش بی بدیلی را ایفا نماید. هدف پژوهش شناخت منابع فرصتهای کارآفرینی در علم نانو ساخت و تولید است. است فرصتها، با روشهای علم سنجی قابل احصا و پیگیری است. روش تحقیق بر حسب هدف کاربردی و از لحاظ بررسی و تحلیل کمی است. جمع آوری و تحلیل داده ها با ابزارهای علم سنجی توسط پایگاه اطلاعات و استنادی web of science در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ موضوع علم نانو ساخت و تولید صورت گرفته است. خلاصه استنادها به این مقالات ۱٫۴۲۴ و متوسط استنادات به هر مقاله ۶٫۹۸ و ضریب هارش (IndexH) طبق تحلیلها از پایگاه اطلاعاتی ( Web of Science 19 ) می باشد. پس از فرایند جستجو مقاله از ۴۹۹ پژوهشگر در این حوزه به دست آمده که توسط پایگاه WOS تحلیل گردید. نتایج نشان دهنده بیشترین ارزش علمی (فرصت بالقوه کارآفرینی) در حوزه نانو مواد و کمترین آنها در حوزه ترمودینامیک است.