سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم رحمتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
منصور مومنی – عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
بهمن حاجی پور – عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران

چکیده:

مدیریت ریسک به عنوان یکی از اصول نهگانه مدیریت پروژه، نقش مهمی را دررسیدن به اهداف پروژه ایفا میکند. باشناسایی ریسکهای پروژه و مدیریت آنها میتوان منابع محدود پروژه را به صورتی بهینه مورد استفاده قرار داد.یکی از حوزههایی که به دلیل درگیری گروههای کاری و تجهیزات مختلف در معرض ریسکهای زیادی قرار دارد پروژه -های ساخت هستند مدیریت این ریسکها، انجام پروژه در زمان تعیین شده و کاهش هزینههای پیشبینی نشده راتضمین میکند. اولین گام در مدیریت ریسک پروژه ساخت، شناسایی ریسکهای بالقوه آن است. از آنجا که گامهایبعدی مدیریت ریسک بر اساس نتایج این مرحله صورت میگیرد، شناسایی کامل ریسکهای پروژه عامل مهمی درموفقیت ریسک پروژه است.در این پژوهش پس از بررسی تکنی کهای شناسایی ریسک، مدلی برای این فرایند ارایهخواهیم کرد.