سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسن توفیقی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
هادی سازگار – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
فرید نجفی – دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده
سیدحسین ساداتی – دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده

چکیده:

در این مقاله پارامترهای یک سیستم سروهیدرولیک دورانی آزمایشگاهی درحضور عوامل غیرخطی مربوط به جریان مورد شناسایی، و کنترل این سیستم نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور یک مدل دینامیکی غیرخطی از سیستم سروهیدرولیک دورانی مورد نظر شامل موتور گشتاور، اسپول شیر، سیال عبوری از روزنههای شیر و نیز مدل هیدروموتور ارائه میگردد. سپس به کمک روش تخمین حداقل مربعات زمان- پیوسته، مقادیر لحظهای پارامترهای سیستم هیدرولیک تعیین میگردند. همچنین با ارائه یک مدل دینامیکی غیرخطی از سیستم و جایگذاری پارامترهای حاصله از شناسایی در این مدل اعتبار شناسایی انجام شده مورد ارزیابی قرار میگیرد.، در انتها مقایسه خروجی و عملکرد کنترلی با سیستم اصلی به خوبی نشان داده میشود