سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمداحسان خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- دانشگاه یزد
منصوره رفیعیان – دانشیار- دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد

چکیده:

تاکنون پردازش های سیگنال مختلفی برای عیبیابی جعبهدندهها ارائه شدهاند، در این مقاله هدف یافتن روش مناسب برای تشخیص هر عیب با استفاده از آنالیز سیگنال ارتعاشی است. به همین دلیل از جعبه ی دنده ی تک سرعته در دو حالت سالم و معیوب (دندانهی سایش یافته، نیمهشکسته و تمام شکسته) و در هر حالت در دو وضعیت خشک و روغنکاری شد ه ، دادهبرداری و با روشهای مختلف، پردازش سیگنال انجام شدهاست. پس از بررسی دادهها این نتیجه گیری انجام شد که برای عیب سایش، پردازشها در حوزهی فرکانس و برای عیوبی که ماهیت ضربهای دارند ، پردازشها در حوزهی زمان بهتر میتوانند این عیوب را شناسایی کنند.