سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحیم گرگین – کارشناس ارشد مهندسی فضایی
محمد طاهای ابدی – استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا وابسته به وزارت علوم و تحقیقات
حامد کاشانی – استادیارپژوهشگاه هوافضا وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

چکیده:

دراین تحقیق روشی برای تعیین موقعیت و شدت عیوب تیرتک لایه و جدایش بین لایه ای درتیری از ماده مرکب چند لایه براساس توابع پاسخ فرکانسی سازه ارایه میشود توابع پاسخ فرکانسی با تحرک متناوب سازه و میزان تغییر شکل کلیه نقاط برای سازه سالم و معیوب تعیین می شود مقدار تغییرات توابع پاسخ فرکانسی تیرتک لایه دارای عیوب در موقعیت و شدتهای مختلف نسبت به تیرسالم تعیین میشود و نشان داده می شود که عیوب تیربراساس انحنای توابع پاسخ فرکانسی با دقت مناسبی شناسایی می شود پس از اطمینان از عملکرد این روش و شناسایی عوامل موثر در شناسایی عیوب تیرتک لایه شامل فرکانس نیروی تحرک دامنه نیروی تحرک مدت زمان داده برداری نرخ داده برداری فاصله بین عیوب و محل تکیه گاه تیر این روش برای بررسی پدیده جدایش بین لایه ای استفاده می شود. جدایش بین لایه ای براساس قطع ارتباط موضعی بین دو سطح لایه مجاور هم درچندین ناحیه و اعمال شرایط مرزی تماس بین لایه ای ایجاد می شود تا توابع پاسخ فرکانسی مطابق با شرایط واقعی تعیین شود بررسی تغییرات انحنای توابع پاسخ فرکانسی تیر دارای جدایش بین لایه ای درمقایسه با تیر سالم نشان میدهد که شناسایی مواضع معیوب با این روش با دقت مناسبی امکان پذیر است.