سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حبیب زارع احمدآبادی – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد
محسن رضاآخوندزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

برنامهریزان در کشورهای توسعهیافته تلاش عمده خود را بر توجه جدی به چالشهای کنونی و ارائه رهیافتهای مقطعی،تفکر در خصوص چالشهای آینده و نحوه مواجهه و قدرتیابی در آن عرصهها گذاشتهاند. با توجه به اهمیت اجتماع ونظامهای اجتماعی، توسعه اجتماعی و فرهنگی نیز بهعنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه مطرح میشود. توسعه اجتماعی بهعنوان تغییر برنامهریزیشده و هدایت شده ای است که مردم را برای رسیدن به شادی بیشتر، رضایت و یک زندگی صلحآمیزقادر میسازد. روش تحلیل اثرات متقاطع ازجمله روشهایی است که به تحلیل روابط بین متغیرها و اجزای مختلف یکسیستم پرداخته و خروجی آن در بررسی روابط بین متغیرها و شناسایی ویژگیهای آنها کاربرد دارد. در این پژوهش، سعی شده است الگویی برای شناسایی عوامل کلیدی توسعه منطقهای با محوریت توسعه اجتماعی و فرهنگی ارائه شود. دادههای این پژوهش بهمنظور شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه تحولات اجتماعی و فرهنگی استان پس از مطالعه ادبیات حوزه علوم اجتماعی استخراج شد. پس از انجام مصاحبه با خبرگان علوم اجتماعی، ۳۳ عامل بهعنوان عوامل مؤثر بر توسعه تحولات اجتماعی و فرهنگی استان شناسایی و در ماتریس اثرات متقاطع و بهوسیله نرمافزار میک مک ۲ مورد تحلیل قرار گرفتند. سرانجام ۹ عامل کلیدی بهعنوان پیشرانهای کلیدی توسعه اجتماعی و فرهنگی استان یزد انتخاب شناساییشده است.