سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مجید کردرستمی – عضو هیئت علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی
علی نعمتی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

نظام مدیریت مشارکتی برپایه نظام تشکر بنا گردیده و در تقابل با مدیریت امرانه بوده و موجب بسط روابط محبت امیز میان کارکنان و مدیریت می شود هرگاه مشارکت به خوبی به کار گرفته شود دو پیامد مثبت و مهم آن نمایان می گردد پذیرش دگرگونی و تعهد دلبستگی به هدفها که فرد را به عملکرد بهتر برمی انگیزاند لذا انجام تحقیقات دراین زمینه جهت شناسایی بهتر و بیشترجنبه های مختلف سبک مدیریت و تشخیص عوامل پیش برنده استقرار نظام مدیریت مشارکتی ضرورت دارد دراین راستا تحقیق حاضر در پست بانک ایران صورت پذیرفته است نوع پژوهش روش ت حلیل عاملی تاییدی است این روش به پژوهشگر امکان میدهد چگونگی تعامل دو یا چند متغیر مستقل را به گونه نظام دار ارزشیابی کند زیرا یک متغیر مستقل در تعامل با متغیر مستقل دیگر می تواند نسبت واریانس تبیین شده را به گونه قابل ملاحظه ای افزایش دهد و دامنه تصمیم پذیری نتایج پژوهش را تا حد قابل ملاحظه ای گسترش دهدو متغیرها مستقل دیگری را که نقش تعدیل کننده دارد با دو یاچند سطح مختلف وارد مطالعه نماید ابزار گرداوری داده ها برای تحقیق پرسشنامه ای حاوی ویژگیهای فردی و محتوایی عوامل مشارکت کارکنان در مدیریت پست بانک ایران بوده و ازطریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای توزیع شده است.